Regulamin

REGULAMIN SERWISU EHOROSKOP.PL

Obowiązuje od dnia 01 marca 2020 roku.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

1. Serwis internetowy ehoroskop.pl jest serwisem usługowym. Usługa polega na opracowaniu horoskopów i przedstawieniu interpretacji dla osoby lub osób, której lub których dane są podawane w formularzu zamieszczonym na stronie.

2. Właścicielem serwisu i Usługodawcą jest LUMACOMM POLAND SP. Z O.O., zwaną dalej „Usługodawcą”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Orląt Lwowskich 28, zarejestrowaną Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem rejestrowym KRS 0000413130, NIP : 5833150973, REGON : 221620295, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100 zł, opłaconym w całości.

3. Użytkownikiem jest to każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis internetowy pod adresem ehoroskop.pl, posiadająca pełną lub częściowo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

4. W ramach serwisu przygotowane są następujące horoskopy: indywidualny horoskop urodzeniowy, horoskop miłosny / partnerski, horoskop tranzytowy oraz inne, z zastrzeżeniem, że w danym czasie nie wszystkie horoskopy mogą być dostępne na stronie ehoroskop.pl. Przygotowanie i wyświetlenie horoskopu na stronie internetowej jest nieodpłatne. Natomiast odpłatne jest pobranie indywidualnej interpretacji horoskopu, jeżeli taka jest dostępna. Horoskopy i ich interpretacje mają charakter treści niewiążących, stanowią formę rozrywki i zabawy dla Użytkownika. Za skutki dowolnego wykorzystania treści interpretacji horoskopów przez Użytkowników, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5. Indywidualna interpretacja horoskopu zawiera tekstowy opis horoskopu zawierający między innymi interpretację aspektów planet i planet w domach dla Użytkownika lub Użytkowników, którego lub których dane zostały podane w formularzu. Opis horoskopu przygotowany jest w postaci pliku w formacie pdf. Odpłatność za interpretację horoskopu wynosi 30,75 zł (słownie: trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy) wraz z podatkiem VAT.

6. Płatność online realizowana poprzez firmę pośrednictwa finansowego Cashbill S.A.

7. Odnośnik do płatności online podany jest na stronie internetowej w domenie ehoroskop.pl i przekierowuje Użytkownika na stronę płatności Cashbill S.A. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na wykonaną odpłatność online do dysponenta odpłatności tj. firmy Cashbill S.A. dostępnej pod adresem internetowym http://www.casbill.pl.

8. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Właściciel serwisu ehoroskop.pl przyjmuje korespondencję pod adresem e-mail: ehoroskop.pl@gmail.com.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące serwisu ehoroskop.pl są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: ehoroskop.pl@gmail.com w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia, którego ona dotyczy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia. Jeśli rozpatrzenie w podanym terminie nie będzie możliwe osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o tym na adres e-mail, z którego została reklamacja wysłana. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane także w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

11. Serwis internetowy ehoroskop.pl jest dostarczany w takim stanie w jakim jest ( zasada ang. „as is”). Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko. Usługodawca wyłącza prawo do odszkodowania wynikającego z błędnego lub niewłaściwego działania oprogramowania.

12. Wysokość ewentualnych roszczeń Użytkownika wobec Usługodawcy nie może przekroczyć wartości wniesionej pojedynczej opłaty za Usługę, tj. 30,75 zł brutto z VAT.

13. Użytkownik ponosi pełne koszty związane z korzystaniem z serwisu ehoroskop.pl, w tym szczególności koszty połączeń do sieci Internet.

14. Zgodnie z artykułem 38 punkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z serwisem ehoroskop.pl na udostępnienie treści cyfrowych nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

15. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany, przed upływem powyższego terminu, do wysłania pisemnego oświadczenia na adres Usługodawcy lub emailem na adres ehoroskop.pl@gmail.com o przykładowej treści: "Niniejszym odstępuję od umowy z ehoroskop.pl zawartej na odległość w dniu (podać datę)". Wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy podać dodatkowo następujące dane: sposób w jaki dokonano płatności, treść otrzymanego kodu, numer telefonu jeśli z niego dokonano płatności, imię i nazwisko oraz adres zameldowania/ zamieszkania Użytkownika. Bez podania powyższych danych przesłane oświadczenia nie będą wiążące dla Usługodawcy.

16. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy aby Użytkownik wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed terminem wskazanym powyżej. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zawartej na odległość Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni licząc od dnia w którym Usługodawca podjął wiadomość o odstąpieniu przez Użytkownika od umowy.

17. Utrata prawa do odstąpienia od umowy - dostarczanie treści cyfrowych. Zgodnie z artykułem 38 punkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z serwisem ehoroskop.pl na udostępnienie treści cyfrowych nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowej przyciskiem "Pobierz horoskop". Niniejszy zapis jest informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowej inicjując je przyciskiem „Pobierz horoskop” lub „Pobierz swój horoskop”.

18. Na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami istnieje możliwość zapisu plików tekstowych Cookies na dysku użytkownika, jeśli ten zostanie o tym poinformowany. Nasz serwis internetowy, aby jak najlepiej wyświetlić naszą stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji użytkownika, jego sprzętu i przeglądarki internetowej używa plików Cookies. Pliki Cookies są zapisywane i przechowywane w urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz serwis internetowy. Nie używamy plików Cookies do identyfikacji osoby odwiedzającej dany serwis internetowy. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczania plików Cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, dostosowując poziom obsługi tych plików do własnych preferencji. Informacje o możliwościach i sposobach ustawienia poziomu obsługi plików Cookies znajdują się w przeglądarce internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

19. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem serwisu a właścicielem i Usługodawcą serwisu ehoroskop.pl będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożliwości uzyskania porozumienia będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Lumacomm Poland sp. z o.o.

21. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptować regulamin odznaczając odpowiednie pole w formularzu danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niedostatecznego zapoznania się przez Użytkownika z treścią niniejszego regulaminu lub jego niezrozumienia.

22. Zawarcie umowy na świadczenie usługi na zasadach niniejszego regulaminu następuje z chwilą potwierdzenia wniesienia odpłatności za Usługę.

23. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2020 roku.